הקמת מערכת ניהול איכות
השירותים שלנו

התהליך הקמת מערכת איכות כוללת כתיבת תיק נהלים לפעילויות החברה על בסיס פרקי התקן:

1. מדריך איכות – כתיבת פרופיל החברה, תהליכי הליבה בחברה ויחסי גומלין ביניהן. מדריך האיכות מהווה כרטיס ביקור של החברה וכולל מידע משמעותי על החברה ברמת המאקרו פרופיל חברה המתאר את אופי החברה, תהליכי ליבה בארגון ויחסי הגומלין ביניהם, דרישות חוק ישימות וכיו"ב.

2. אחריות הנהלה – פירוט מבנה החברה, אחריות וסמכות בעלי התפקידים, מטרות ויעדים וכמובן מדיניות ההנהלה הבכירה ראשית תוגדר אחריות וסמכות לכל בעלי התפקידים בארגון, גבולות גזרה, ועץ חברה. ההנהלה תבטיח באמצעות מערכת האיכות חתירה למטרות. קביעת מדדים ועדכונם על בסיס מדיניות האיכות של החברה.

3. ניהול משאבים – אפיון משאבי החברה כגון, תשתיות, משאבי אנוש והדרך לנהל אותם בצורה אופטימאלית. יזוהו כל משאבי החברה ויקבע האופן למימושם, תחזוקתם וניהולם בצורה אופטימאלית וחסכונית.

4. מימוש המוצר – כתיבת התהליכים הנדרשים לצורך מימוש המוצר/שירות. פרק זה יוגדרו תהליכי העבודה ויכתבו הוראות עבודה לפעילויות השונות. פרק זה אנו נלמד לעומק את תהליכי החברה, נגדיר אותם בשיתוף פעולה עם הלקוח על מנת להבטיח את התאמתם למימוש המוצר על פי הדרישות.

5. ניטור ומדידה – הגדרת שיטות למדידה וניטור תהליכי החברה, לצורך התייעלות ושיפור מתמיד. בפרק זה יוגדר כיצד מודדים, מעבדים ומנתחים פרמטרים הנתפסים כמהותיים ע"י הנהלת החברה. יקבעו מדדי איכות ואופן בדיקתם. תוקם תשתית לאיסוף נתונים לצורך בדיקת מגמות באופן כמותי. המידע יעובד וינותח, ויוצג להנהלת החברה לביצוע תוכניות שיפור וקביעת יעדים חדשים.